سلام ، به سایت حسینیه المهدی(عجل الله) زرند موقوفه مرحوم حاج سید مهدی صمدانی خوش آمدید.

المان پست اسلایدر

از عنایات شهید صمدانی

از عنایات شهید صمدانی

وصیت نامه شهید سیدرضا سیدعلیزاده زرندی(صمدانی)

وصیت نامه شهید سیدرضا سیدعلیزاده زرندی(صمدانی)

عنایت شهید به خواهرش قبل از خاکسپاری شهید

عنایت شهید به خواهرش قبل از خاکسپاری شهید

ضمانت شهید در عالم برزخ

ضمانت شهید در عالم برزخ

عنایت شهید به زوج در آستانه جدایی

عنایت شهید به زوج در آستانه جدایی

عنایت شهید در صفر اربعین

عنایت شهید در صفر اربعین

از عنایات شهید صمدانی

از عنایات شهید صمدانی

وصیت نامه شهید سیدرضا سیدعلیزاده زرندی(صمدانی)

وصیت نامه شهید سیدرضا سیدعلیزاده زرندی(صمدانی)

عنایت شهید به خواهرش قبل از خاکسپاری شهید

عنایت شهید به خواهرش قبل از خاکسپاری شهید

ضمانت شهید در عالم برزخ

ضمانت شهید در عالم برزخ

عنایت شهید به زوج در آستانه جدایی

عنایت شهید به زوج در آستانه جدایی

عنایت شهید در صفر اربعین

عنایت شهید در صفر اربعین

از عنایات شهید صمدانی

از عنایات شهید صمدانی

وصیت نامه شهید سیدرضا سیدعلیزاده زرندی(صمدانی)

وصیت نامه شهید سیدرضا سیدعلیزاده زرندی(صمدانی)

عنایت شهید به خواهرش قبل از خاکسپاری شهید

عنایت شهید به خواهرش قبل از خاکسپاری شهید

ضمانت شهید در عالم برزخ

ضمانت شهید در عالم برزخ

عنایت شهید به زوج در آستانه جدایی

عنایت شهید به زوج در آستانه جدایی

عنایت شهید در صفر اربعین

عنایت شهید در صفر اربعین